fbpx
Ticaret

İTO Tescil İşlemleri (A da Z ye Tüm Süreç)

Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği ve neredeyse her hizmetinin anlık olarak kullanıldığı İstanbul Ticaret Odası ülkemizde faaliyet gösteren en yoğun ve etkin ticaret odasıdır. Bu kapsamda çeşitli hizmet ve uygulamaları için rehberler hazırlayan ve bu rehberlerin daha önceden okunması gerektiğinin altını çizen Ticaret Odası, randevuyla çalışmaktadır. Dolayısıyla tescil işlemleri için doğrudan odaya gidip soru sormak daha sonra tekrar dönüp belge ibrazında bulunmak pek mümkün değildir, üyelerin ya da üye olacak kişilerin gerekli belgeleri önceden hazırlaması kuruma hazır bir şekilde gitmesi gerekmektedir. Aşağıda İTO tescil işlemleri hakkında A’dan Z’Ye bir rehber bulacaksınız ve bu rehber şirketler özelinde ayrı ayrı başlıklara ayrılmış durumda.

Dolayısıyla kurmak istediğiniz şirketin türüne göre ilgili olduğu başlığa giderek altında yazan belgeleri hazırlayıp Ticaret Odası kaydı için randevu alabilirsiniz.

İTO Oda Kayıt İşlemleri

İstanbul Ticaret Odası’na kayıt olmak isteyen işletmelerin şirket türüne göre ibraz edeceği belgelere ek olarak kurumdan teslim alacağı gerçek kişi oda kayıt beyannamesi ya da tüzel kişi oda kayıt beyannamelerinden herhangi birisini doldurması gerekmektedir. 24 Şubat 2014 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında yeni kuruluş, şube açılış ve merkezi İstanbul dışında olan firmaların nakil tescil başvuruları için önce MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) aracılığıyla sisteme girip talep numarası alması gerekmektedir. Bu talep numarası itibariyle randevu alınmış olacak ve gerektiği günde gereken belgelerle birlikte başvuru yapılabilecektir.

mersisten ito kaydı
ito tescil mersis basvuru

Gerçek Kişiler

Bir ticari işletmenin yönetimini kısmen dahi olsa kendisi ve kendi adına işletecek kişiler gerçek kişi kategorisine girer ve şahıs firması kurmuş olur. Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı ad ve soyadından meydana gelir, kurallara uymak kaydıyla eklemeler yapabilir.

Gerçek kişilerin tescil başvurusu yapmak istemesi halinde öncelikle MERSİS’e başvuru yapması gerekmektedir. MERSİS’e başvuru yapıp tescil numarasını aldıktan sonra randevu.ito.org.tr internet sitesine girilmeli ve online randevu alınmalıdır.  Randevu alındıktan sonra temin edilmesi gereken belgeler şunlardır:

 1. Talep dilakçesi,
 2. Tacir tarafından imzalanmış ve üzerinde tacirin fotoğrafının bulunduğu işletme Oda kayıt beyannamesi, Farklı bir kişinin kullandığı unvanın aynı şekliyle kullanılması mümkün değildir dolayısıyla kişilerin kanunen uygun bir ek alması da gerekmektedir söz konusu formda belirtilen NACE kodu MERSİS kaydı yapılırken bildirilen kayıtla aynı olmak durumundadır.
 3. Vergi levhası fotokopisi. Vergi levhası fotokopisi üzerinde yer alan bilgiler öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden kontrol edilecek ve VEDOP sisteminden kontrolü sağlandıktan sonra değerlendirme süreci başlayacaktır. Bu kapsamda şahıs firmaların tescil başvurusu sırasında vergi levhası fotokopisi talep edilmektedir, vergi dairesine kayıt yaptırmamış şahıs firmalarının tescil kaydı yapılmayacaktır öncelikle vergi levhası kaydı yapılmalıdır.
 4. Eğer gerçek kişi yabancı uyruklu bir kişiyse bu durumda noter onaylı pasaport sureti, noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınan vergi kimlik numarasının da ibraz edilmesi gerekmektedir.
 5. Şahıs firmaları tescil yapabilmek için sermaye olarak en az 100 TL bildirimde bulunmak durumundadır.

Kollektif Şirketler

Ticari işletmeyi ticaret unvanı adı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler tarafından ortaklığa bağlı olarak kurulan ve ortakların şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış bir yeki sahibi olduğu şirkete kollektif şirket denilmektedir. Kollektif şirketin sözleşmesi yazılı şekille belirlenmektedir. Kollektif şirket sözleşmesi içerisinde ortakların isim ve soyisimleri, ikamet adresleri, TC kimlik numaraları, kollektif şirket olduğu, ticaret ünvanı ve merkezi, faaliyet konusu, her ortağın ortaya koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı ve türü, şirketi temsil etmeye yetkili kişilerin isimleri ve temsil yetkileri.

Tescil işlemi yapmak isteyen kollektif şirket temscisi öncelikle MERSİS’ten başvuru yapmalı ve talep numarası edinmelidir. Talep numarası edindikten sonra bu numarayla randevu.ito.org.tr internet sitesine girmeli ve randavu almalıdır. Kollektif şirketin tescil başvurusu sırasında ibraz etmesi gereken belgeler şunlardır:

 1. Şirket ortaklarının tamamı tarafından imzalanan, şirketin bağlı olduğu vergi dairesinin belirtildiği, ünvan, sermaye, merkez, açılış tarihi, faaliyet konusu, NACE kodunun yer aldığı bir sicil kayıt dilekçesi,
 2. Yabancı ortakların da şirkete ortak oluyor olması halinde kuruluş bildirim formu,
 3. MERSİS aracılığıyla hazırlanan ana sözleşmenin şirket ortakları tarafından imzalanacak olması halinde kendilerinin de tescile gelmesi gerekmektedir, vekalet verildiyse ıslak imzalı noter aracılığıyla tescillenmiş vekaletnamenin de vekil tarafından ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Ortaklar haricinde bir müdür varsa müdürlerin de randevu saatinde tescil işlemi yapmak üzere ilgili birimde yer alması gerekmektedir.
 5. Yabancı uyruklu ortak ve yetkililer varsa noter onaylı pasaport ve vergi kimlik numaralarının da ibraz edilmesi gerekiyor.
 6. Yetkililer tarafından imzalanacak ve ortakların resimlerinin üzerinde bulunduğu bir oda kayıt beyannamesi,
 7. Şirketin serbest bölgede kuruluyor olması halinde Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının ya da noter onaylı suretinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kollektif Şube Açılışı

Kollektif bir şube açılacaksa dilekçe, şube açılışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı, şube temsilcisinin ünvan altında düzenlenmiş imza beyanı, oda kayıt beyannamesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir. Merkez İstanbul dışında ise merkezin sicil müdürlüğünden alınacak 120’nci madde belgesi ve ana sözleşme ek olarak merkezde yapılan son tescile ait sicil gazetesi kaydı.

Komandit Şirket

Ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı altında birleştirmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir ya da birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış şirketlere komandit şirket denilmektedir. Komandite ortakların gerçek kişi olması gerekir, tüzel kişiler arasında ancak komanditer şirket kurulabilir.

Kayıtlarında vergi numarası bulunmayan komandit şirketlerin tescil işlemleri yapılamamaktadır, bu nedenle öncelikle vergi numarası edinilmeli daha sonra tescil başvurusunda bulunulmalıdır. Kuruluş işlemleri yapılırken MERSİS üzerinden talep numarası almak durumunda olan şirketler için zaten potansiyel vergi numarası oluşturulmaktadır. Dolayısıyla ilgili potansiyel vergi numarasını gösteren ekran görüntüsünü çıktı olarak alıp ibraz etmek de mümkündür. Komandit şirket temsilcilerinin kayıt işleminden önce MERSİS’ten aldıkları talep numarasıyla randevu.ito.org.tr internet sitesine giriş yaparak randevu alması gerekmektedir. İbraz edilmesi gereken belgeler ise şu şekildedir:

 1. Şirket adına imza atmaya yetkili kişilerce imzalanan, şirketin bağlı olduğu vergi dairesini, ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve gerçek faaliyet konusunu içeren doğru NACE Kodlu bir talep dilekçesi,
 2. Şirket adına imza atmaya yetkili kişilerce imzalanan ve üzerinde resimlerinin bulunduğu Oda Kayıt Beyannamesi,
 3. MERSİS tarafından otomatik olarak hazırlanan ana sözleşmeye diğer ortaklar tarafından da imza atılacaksa kendilerinin de randevu saatinde ilgili birimde hazır olmaları gerekmektedir, vekalet vererek imzalayacak kişilerin vekillerinin noter onaylı vekaletnameyi de beraberinde getirmesi gerekmektedir.
 4. Yabancı ortak varsa kuruluş bildirim formunun ibraz edilmesi gerekiyor.
 5. Ortaklardan farklı olarak bir müdür ataması yapıldıysa bu durumda müdürün de randevu saatinde ilgili birimde olması gerekmektedir.
 6. Komanditer ortak ayni bir sermaye koymuşsa ilgili ayınların değerini tespit eden mahkeme temsilcisi bilirkişi tarafından hazırlanan rapor ve bilirkişi atama yazısının da ibraz edilmesi gerekmektedir.
 7. Ayni sermaye olarak konulan değerlerin sicillere şerh verildiğini belgeleyen evrağın da ibraz edilmesi gerekmektedir.
anonim sirket tescil islemleri

Anonim Şirket Tescil İşlemi

En az 50 bin TL sermaye ve bir ortakla kurulan anonim şirketlerinin halka açık olmaması halinde başlangıç sermayesi en az 100 bin TL olmalıdır. Anonim şirket için tescil işlemi yapacak şirket temsilcisinin öncelikle MERSİS’e kayıt olması ve talep numarası edinmesi gerekmektedir. MERSİS üzerinden talep numarası edinen şirket temsilcisi daha sonra randevu.ito.org.tr internet sitesine girerek randevu alabilir. Randevu saatinde ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

 1. Şirket yetkilileri tarafından imzalanan, şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, merkezi, açılış tarihi, faaliyet konusu ve NACE kodunu gösteren talep dilekçesi,
 2. Yabancı ortaklar varsa kuruluş bildirim formu,
 3. Yabancı uyruklu kişiler şirkete ortaksa ilgili kişilerin noter onaylı pasaport suretleri, vergi kimlik numaralarını gösteren belge ve ülkede ikamet ediyorsa noter onaylı ikamet tezkeresi.
 4. Yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşlarının yurt dışında çalıştığı ya da oturduğunu gösteren belge,
 5. MERSİS tarafından otomatik olarak hazırlanan ana sözleşme şirketin diğer ortakları tarafından imzalanacaksa bu durumda kendilerinin de randevu saatinde ilgili birimde hazır beklemesi gerekmektedir. Eğer vekaletname ile vekil kılınan kişi imza verecekse bu durumda vekilin kendisine verilen hakkı belgeleyen noter onaylı vekaletnameyi de ibraz etmesi gerekmektedir.
 6. Ortaklardan farklı olarak şirket yetkilisi varsa kendisinin de randevu saatinde ilgili birimde hazır beklemesi gerekmektedir.
 7. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payı olarak İstanbul Ticaret Odası veznesinden yatırılması ve dekontrun alınıp ibraz edilmesi gerekmektedir.
 8. Yetkililer tarafından imzalanan oda kayıt beyannamesi,
 9. Pay bedellerinin kanun veya anasözleşmede belirtilen tutarda ödendiğine ilişkin banka hesabına yatırılan parayı ve para yatıran kişilerin adını, soyadını, ünvanını gösteren banka mektubu. Bankaya yatırılan para karşılığında alınan dekont ibrazı yapılamaz, bankadan mektup alınması ve bunun ibraz edilmesi gerekir.
 10. Ayni sermaye, satın alıncak işletme, ayınların değerini gösteren mahkemece atanan bilirkişi raporu ve bilirkişi atama yazısının aslı ya da noter onaylı suretleri,
 11. Ayni sermaye üzerinde bir sınırlama olmadığını gösteren belge,
 12. Aynı sermaye olarak konulan değerlerin sicile şerh verildiğini gösteren belgenin aslı,
 13. Ayın, işletmenin devralınması, şirket ve kurucular arasında yapılan tüm sözleşmeler,
 14. Kuruluşu izne tabi şirketler için ilgili kurumdan alınan uygun görüş yazısı aslı.
 15. Pay sahibi olmadığı halde yönetim kurulu görevini icra etmekle görevli kişilerin görevi kabul ettiklerini gösteren noter onaylı belge.
 16. Yönetim kuruluna tüzel bir kişinin seçilmesi durumunda tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına yetki kullanmaya yetkilendirilen kişinin adresi, ismi soyismi, TC kimlik numarası.

Limited Şirket Tescili

En az 10 bin TL sermaye ve 1 ortakla kurulabilen Limited şirketlerin ortakları en az 25 TL ve katları sermaye koymak durumundadır. Limited şirket tescili yapacak kişilerin öncelikle bir vergi kimlik numarası alması gerektiği için bunu halletmesi gerekmektedir. MERSİS üzerinden talep numarası almak için başvuru yapıldığı sırada potansiyel vergi numarası da oluşturulmaktadır, bu potansiyel vergi numarasını gösteren ekranın çıktısını alıp ibraz etmek de yeterli olmaktadır. Kayıt işlemi için İTO’ya gitmeden önce randevu.ito.org.tr internet sitesine girilmeli ve MERSİS talep numarasıyla birlikte randevu alınmalıdır. Randevu alındıktan sonra ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

ito tescil islemleri
 1. Şirket yetkililerince imzalanmış, şirketin merkezi, bağlı olduğu vergi dairesi, NACE kodu, faaliyet konusu, sermayesi ve açılış tarihini gösteren bir talep dilekçesi.
 2. Yabancı ortaklar varsa kuruluş bildirim formu.
 3. Yabancı ortaklar için noter tarafından tercüme edilmiş pasaport suretleri, vergi kimlik numarası, eğer ülkede ikamet ediliyorsa ikametkah tezkeresinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. MERSİS tarafından hazırlanan ana sözleşmeye diğer ortaklar tarafından da imza atılacaksa bu durumda kendilerinin de randevu tarihinde ilgili birimde hazır bulunması gerekmektedir, vekaletle imza atacak kişilerin vekillerinin noterden aldıkları ıslak imzalı vekaletnameyi de beraberinde getirmesi gerekmektedir.
 5. Ortaklar haricinde bir müdür varsa müdürün de randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunması gerekmektedir.
 6. Müdür şirket ortağı değilse görevi kabul ettiğini gösteren noter onaylı belge imzalanması da gerekmektedir.
 7. Tüzel kişinin müdür olması durumunda tüzel kişi tarafından yetki kullanmaya yetkilendirilen kişinin adı, soyadı, adresi, TC kimlik numarası ibraz edilmelidir.

Tescil Nasıl Yapılacak?

Yukarıda bahsi geçen belgelerle birlikte randevu saatinde İTO’ya gidilmesi ve ibrazın gerçekleşmesi halinde kısa süre içerisinde tescil işlemi tamamlanmış olacaktır. İşin önemli ve zaman alan kısmı İTO’ya giderek tescil talebinde bulunmak değil yukarıdaki belgeleri toplamaktır.

İTO İstanbul Ticaret Odası Çalışma Saatleri Kaçla Kaç Arası konulu yazımızı da okuyarak, mesai saatlerini öğrenebilir ve işlemleriniz için buna göre bir zaman planlaması yapabilirsiniz.


Hikmet Ilgaz

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu, evli ve 1 çocuk babası, bankacılık ve finans alanında araştırmalar yapıyor, bu araştırma sonuçlarını buradaki blogunda paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu